ബിസിനസിൽ മാറ്റത്തിന്റെ കാഹളം മുഴങ്ങുന്നു

By : Viji K Varghese

ദ്രുതഗതിയിൽ  മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ വിപണിയിൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായി തുടരുന്നതിന് തങ്ങൾ പുതിയ  കാര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും മാറ്റങ്ങൾക്കു  വിധേയമാക്കണമെന്നും  കമ്പനികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരമ്പരാഗത രീതി ഇപ്പോൾ പര്യാപ്തമല്ല, മാത്രമല്ല അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതിനായി പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ, മാനസികാവസ്ഥകൾ എന്നിവ സ്വീകരിക്കാൻ കമ്പനികൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. മാറ്റത്തിന്റെ കാഹളങ്ങൾ ബിസിനസുകൾ കൂടുതൽ നൂതനവും ചടുലവും ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃതവുമാകാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ആ വിളികൾക്കു  ചെവികൊടുക്കുന്നവർ ഭാവിയിൽ വിജയത്തിയിരിക്കും, അതേസമയം മാറ്റത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ സ്വയം ഇല്ലാതായി തീരും. ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്  വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയമാണ്, കാരണം പഴയ വഴികൾ വളർച്ചയ്ക്കും വിജയത്തിനുമുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങളാൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു.

വാസ് തവത്തിൽ, "മാറ്റത്തിന്റെ കാഹളങ്ങൾ" പലപ്പോഴും ബിസിനസ്സ് മേഖലയിൽ ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നു. സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ, വികസിച്ചുവരുന്ന ഉപഭോക്തൃ മുൻഗണനകൾ, നിയന്ത്രണ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രവണതകൾ എന്നിവയാണെങ്കിലും, ബിസിനസുകൾ മത്സരപരവും പ്രസക്തവുമായി തുടരുന്നതിന് തുടർച്ചയായി പൊരുത്തപ്പെടണം. ഈ ചലനാത്മക പരിതസ്ഥിതിയിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതിന് മാറ്റത്തെ അംഗീകരിക്കുക, നവീകരിക്കുക, ചടുലമായി തുടരുക എന്നിവ നിർണായകമാണ്.

ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, തന്ത്രങ്ങൾ, മാതൃകകൾ എന്നിവയുടെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ മാറ്റത്തിന്റെയോ പുതുമയുടെയോ ആവശ്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആകാമെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം. 

സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ: സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ വ്യവസായങ്ങളെ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും  വളർച്ചയ്ക്കും കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മത്സരാധിഷ്ഠിതമായി തുടരുന്നതിനും വികസിച്ചുവരുന്ന ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ബിസിനസുകൾ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഓട്ടോമേഷൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്നിവ കൂടുതലായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായും വരുന്നു.

മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സ്: മാറുന്ന ഉപഭോക്തൃ മുൻഗണനകൾ, ആഗോള സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ, ഉയർന്നുവരുന്ന വിപണി പ്രവണതകൾ എന്നിവ ബിസിനസുകളെ അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളും ഓഫറുകളും സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചലനാത്മകവും പരസ്പരബന്ധിതവുമായ ലോകത്ത് പ്രസക്തമായി തുടരുന്നതിനും വളർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിനും കമ്പനികൾ വിപണി ചലനാത്മകതയോട് ചടുലതയും പ്രതികരണവും നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്.

പാരിസ്ഥിതികവും സാമൂഹികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തം: ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സുസ്ഥിരത, കോർപ്പറേറ്റ് സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം, ധാർമ്മിക ബിസിനസ്സ് സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾ, നിക്ഷേപകർ എന്നിവർ കമ്പനികളെ അവരുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം, തൊഴിൽ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ  എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളാക്കുന്നു. അപകടസാധ്യതകൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും   അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിതരണ ശൃംഖലകളിലും സുസ്ഥിരത സമന്വയിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ബിസിനസുകൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ : കോവിഡ് -19 മഹാമാരി വ്യവസായങ്ങളിലുടനീളം Work from Home സാധ്യതകളും, ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനങ്ങളും  സംരംഭങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്നതിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പരമ്പരാഗത ഓഫീസ് സജ്ജീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബിസിനസുകൾ പുനർവിചിന്തനം നടത്തുന്നു, വിദൂര സഹകരണ ഉപകരണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, വിതരണം ചെയ്ത ടീമുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി വർക്ക്ഫ്ലോകൾ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വിദൂര ജോലിയിലേക്കുള്ള ഈ മാറ്റം ബിസിനസുകൾക്കു അവരുടെ ഒരുപാടു അനാവശ്യ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും .കാരണമാക്കി.

നവീകരണം: ബിസിനസുകൾ നവീകരണത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം സ്വീകരിക്കുകയും പുതിയ ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ വേണ്ടരീതിയിൽ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകതയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നവീകരണം ഉൾക്കൊള്ളുകയും കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസിൽ പുതിയ മാനങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കുന്നു.

"മാറ്റത്തിന്റെ കാഹളങ്ങൾ ബിസിനസിൽ മുഴങ്ങുന്നു" എന്ന പ്രയോഗം, വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയെ നാവിഗേറ്റുചെയ്യുന്നതിൽ ബിസിനസുകൾ സജീവവും പൊരുത്തപ്പെടുത്താവുന്നതുമായിരിക്കണം എന്ന ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, മാറ്റത്തെ നിലവിലുള്ള  ഭീഷണിയായി ഒരിക്കലും കാണാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അത് വളർച്ചയ്ക്കും പരിവർത്തനത്തിനുമുള്ള അവസരമായി കാണുകയും അതുൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടു മുന്നേറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിജയം ഒരു വിളിപ്പാടകലെ മാത്രമായിരിക്കും എന്നോർക്കുക.Post a Comment

Previous Post Next Post

ഇനി പ്രിന്റിങ്ങും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും 60 പൈസക്ക്

Printing Solutions

If you want to get more publicity for your business ?

Business Malayalam

PUBLISH YOUR AD HERE

SALES | MARKETING | BRANDING | PROMOTION | TRAINING | LEAD GENERATION | MANAGEMENT etc.

Training | Real Estate | Finance | Consultancy | News Portal