ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്കു 17000 കോടിയുടെ അധിക വരുമാനം

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വരുമാനത്തിൽ ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

2023 മുതൽ 2024 സാമ്പത്തിക  വർഷത്തിൽ 17000 കോടിയുടെ അധിക വരുമാനം കൈക്കലാക്കി റെക്കോർഡ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ.

റിപോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചു 2023 - 2024 കാലയളവിൽ 2.40 ലക്ഷം കോടിയാണ് ഇന്ത്യൻ റയിൽവെയുടെ വരുമാനം. ചരക്കു ഗതാഗതം കൂടിയതും,  യാത്രചെയ്യാൻ കൂടുതലും റെയിൽ മാർഗം ആളുകകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കരണമായതുമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് കാരണം.

യാത്രയ്ക്കായി ട്രെയിനുകളിൽ പല പുതിയ പരീക്ഷങ്ങൾ നടത്തുകയും, സ്റ്റേഷനും ട്രെയിനും വൃത്തിയാക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തതും ഒക്കെ യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ കാരണമായി. ഇത് ഇത്തവണത്തെ റെയിൽവേ വരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്നാണ് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. 

Post a Comment

Previous Post Next Post

ഇനി പ്രിന്റിങ്ങും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും 60 പൈസക്ക്

Printing Solutions

If you want to get more publicity for your business ?

Business Malayalam

PUBLISH YOUR AD HERE

SALES | MARKETING | BRANDING | PROMOTION | TRAINING | LEAD GENERATION | MANAGEMENT etc.

Training | Real Estate | Finance | Consultancy | News Portal