വരുന്നു ആൻഡ്രോയിഡ് പിസി മോഡൽ ഫീച്ചർ

ഇനി നിങ്ങൾക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ബിഗ്   സ്ക്രീനിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നു.

ആൻഡ്രോയിഡ് 14 അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പുതിയ സംവിധാനം  ഒരുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ.

ആൻഡ്രോയിഡ്  ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇതുവഴി പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

വലിയ ടിവി സ്ക്രീനിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ  കണക്ട് ചെയ്ത് കാണാനും ഉപയോഗിക്കാനും ഉള്ള   അവസരമാണ് ഇതുവഴി   സംജാതമാകുന്നത്.

വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഒരേ സമയം പല ആപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഒരുക്കുന്നത്. 

ഈ പിസി മോഡ് ഫീച്ചർ ഉടൻ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്.

Post a Comment

Previous Post Next Post

ഇനി പ്രിന്റിങ്ങും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും 60 പൈസക്ക്

Printing Solutions

If you want to get more publicity for your business ?

Business Malayalam

PUBLISH YOUR AD HERE

SALES | MARKETING | BRANDING | PROMOTION | TRAINING | LEAD GENERATION | MANAGEMENT etc.

Training | Real Estate | Finance | Consultancy | News Portal