കേരളത്തിലേക്കുള്ള പ്രവാസി പണം കുറയുന്നുവോ

പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പണത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കേരളത്തിലേക്ക് ആണ് എന്ന വിശ്വാസത്തിന് തിളക്കം  തട്ടുന്നതായി പുതിയ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നേരത്തെ കേരളമായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിലനിന്നിരുന്നത് എങ്കിലും ഇന്ന് ആസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്നു.

വിദേശത്തുനിന്നും പ്രവാസികൾ അയക്കുന്ന പണത്തിന്റെ 35% ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് ആണ് ഒഴുകുന്നത്. കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് വെറും 10.2% മാത്രമാണ് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

തമിഴ്നാടും ഡൽഹിയും കേരളത്തിന് ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വെറും പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനത്തിന് വ്യത്യാസത്തിലാണ് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വിദേശ പണം 10% ആണ്.

Post a Comment

Previous Post Next Post

ഇനി പ്രിന്റിങ്ങും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും 60 പൈസക്ക്

Printing Solutions

If you want to get more publicity for your business ?

Business Malayalam

PUBLISH YOUR AD HERE

SALES | MARKETING | BRANDING | PROMOTION | TRAINING | LEAD GENERATION | MANAGEMENT etc.

Training | Real Estate | Finance | Consultancy | News Portal