നിരോധിച്ച 2000 രൂപയുടെ 7581 കോടി നോട്ടുകൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് റിസേർവ് ബാങ്ക്

ഇനിയും നിങ്ങൾ 2000 ത്തിന്റെ നിരോധിച്ച നോട്ടുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ?

റിസേർവ് ബാങ്കിന്റെ കണക്കനുസരിച്ചു ഇനിയും 7581 കോടി രുപയുടെ നിരോധിച്ച 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ തിരിച്ചു  കിട്ടാനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്.

നോട്ടു നിരോധന സമയത്തു നിലവിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു 3.56  ലക്ഷം കോടിയുടെ 2000 ത്തിന്റെ നോട്ടുകളാണ് മാർകെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 98.87  ശതമാനം നോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് തിരിച്ചു  കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കോടിക്കണക്കിനു നോട്ടുകൾ ഇനിയും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. 

ഇനിയും നോട്ടുകൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നവർക്കു മതിയായ കാരണങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു രാജ്യത്തെ നോട്ടു കൈമാറാനുള്ള ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നു റിസേർവ് ബാങ്ക് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 

Post a Comment

Previous Post Next Post

ഇനി പ്രിന്റിങ്ങും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും 60 പൈസക്ക്

Printing Solutions

If you want to get more publicity for your business ?

Business Malayalam

PUBLISH YOUR AD HERE

SALES | MARKETING | BRANDING | PROMOTION | TRAINING | LEAD GENERATION | MANAGEMENT etc.

Training | Real Estate | Finance | Consultancy | News Portal