പുതിയ പരിഷ്‌കരണങ്ങളുമായി എയർ ഇന്ത്യ

നിലവിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടു കെട്ടിലും മട്ടിലും ഭാവത്തിലും പുതുമകൾ കൊണ്ടുവന്നു മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചടക്കാനായി കച്ചകെട്ടുകയാണ് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനകമ്പനി.

പഴയ വിമാനങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുക, പഴയ സീറ്റുകളിലും മറ്റും  മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നടത്താനാണ് എയർ ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് എന്ന് കമ്പനി സിഇഒ വിത്സൺ പറഞ്ഞു.

ഉപഭോകതാക്കൾക്കു മെച്ചപ്പെട്ട സേവങ്ങൾ നൽകാനും, നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും കമ്പനി മുൻകൈ എടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഇനി വരുനാളുകളിൽ പഴയപോലെ ആയിരിക്കില്ല, ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങള്ക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിനായി അഞ്ചു വർഷത്തെ പരിഷ്കരണ പദ്ധതിക്കാണ് എയർ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.


Post a Comment

Previous Post Next Post

ഇനി പ്രിന്റിങ്ങും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും 60 പൈസക്ക്

Printing Solutions

If you want to get more publicity for your business ?

Business Malayalam

PUBLISH YOUR AD HERE

SALES | MARKETING | BRANDING | PROMOTION | TRAINING | LEAD GENERATION | MANAGEMENT etc.

Training | Real Estate | Finance | Consultancy | News Portal